Regulamin Organizacyjny Praktyki Fizjoterapeutycznej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Praktyka zawodowa: Fizjo On Gabinet Fizjoterapii Natalia Ożubko – Stryjecka zwana dalej ,,praktyką” działa na podstawie: − przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, − wpisu nr nr 000000216878 z dn. 25.10.2019. do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów, − niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
2. Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych mieści się w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 13B 3. Inne miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych: br
4. Niniejszy Regulamin znajduje się na stronie internetowej https://ozubkoterapia.pl oraz jest przekazywany każdemu Pacjentowi podczas pierwszej wizyty w gabinecie.
5. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zasad.

II. CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

1. Celem praktyki fizjoterapeutycznej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów. 2. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności
● Wizyty fizjotreapeutycznej
● badanie funkcjonalne
● wydawanie opinii, orzeczeń i zaświadczeń.

III. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

1. W ramach praktyki będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w dziedzinie fizjoterapii i osteopatii.
2. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach praktyki.

IV. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności rejestracji internetowej, rejestracji telefonicznej pod nr 881576816.
2. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i numer telefonu do kontaktu.
3. Występuje możliwość przeniesienia wizyty na inny termin pod warunkiem dostępności wolnych miejsc i telefonicznym uprzedzeniu o zmianie co najmniej 1 dzień wcześniej.
4. Odwołania wizyty można dokonać telefonicznie/SMS, nie później niż dzień przed umówionym terminem.
5. Odwołanie wizyty później niż dzień przed zaplanowanym terminem skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 50% ceny zabiegu. Należność zostanie doliczona do rachunku podczas kolejnej wizyty.
6. W przypadku dwukrotnego niestawienia się w ustalonym terminie, podczas rezerwacji kolejnego zabiegu Pacjent zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 50% jego ceny, który to przepada z chwilą niepojawienia się w umówionym czasie.
7. Gabinet fizjoterapii jest otwarty w
– Elblągu w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki z wyłączeniem dni świątecznych.

V.ORGANIZACJA I PRZEBIEG WIZYTY

1. Fizjo On Gabinet Fizjoterapii Natalia Ożubko – Stryjecka prowadzi dokumentację medyczną oraz zapewnia ochronę danych w niej zawartych.
2. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona na pisemny wniosek:
a. Pacjenta, którego ta dokumentacja dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby pisemnie upoważnionej przez Pacjenta,
b. zakładowi opieki zdrowotnej i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeśli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
c. innym, upoważnionym na podstawie obwiązujących przepisów, podmiotom.
3. Pacjent proszony jest o przybycie na wizytę 10 min wcześniej przed wyznaczoną godziną.
4. Spóźnienie się na wizytę skutkuje skróceniem czasu terapii. Jeżeli opóźnienie wyniknie ze strony Gabinetu, to nie wpłynie to na skrócenie wizyty.
5. W czasie pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony wywiad i badanie przedmiotowe, a także, na ich podstawie, określony cel i plan terapii.
6. Fizjoterapeuta może odmówić przeprowadzenia terapii bądź przerwać zabieg, jeśli:
a. Pacjent nie zachowuje podstawowych zasad kultury i dobrego wychowania, naruszając godność osobistą terapeuty, b. uzna, że zagraża ona zdrowiu Pacjenta,
c. podczas zabiegu stwierdzi pogorszenie samopoczucia Pacjenta lub wystąpienie zmian w wyglądzie skóry.
7. Do terapii Pacjent nie rozbiera się bardziej niż wymaga tego opracowywane miejsce bólowe.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

1. W czasie korzystania z usług Gabinetu, Pacjent ma prawo do:
● poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel Gabinetu,
● świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
● uzyskania rzetelnej informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach terapeutycznych, następstwach ich
zastosowania lub zaniechania,
● pełnej dyskrecji jego osoby, pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegu,
● wyrażenia zgody lub odmowy wykonania zabiegu po uzyskaniu odpowiednich informacji.
2. W czasie korzystania z usług Gabinetu, Pacjent ma obowiązek:
● poinformować personel o stanie swojego zdrowia, aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do terapii,
● poinformować personel o aktualnych urazach, stanach bólowych i innych objawach powstałych wskutek przeprowadzonej terapii, gdyż może mieć to istotny wpływ na przebieg dalszej fizjoterapii,
● przestrzegania zasad higieny osobistej,
● posiadania stroju sportowego podczas terapii,
● przestrzegania zaleceń fizjoterapeuty,
● okazania skierowania na zabiegi (jeśli takie posiada) i dodatkowych wyników badań (USG, RTG, MRI itp.).

UWAGA!
Jakiekolwiek urazy powstałe wskutek zatajenia przez Pacjenta informacji o stanie zdrowia bądź niestosowania się do zaleceń fizjoterapeuty nie mogą być podstawą do roszczeń wobec Fizjo On Gabinet Fizjoterapii Natalia Ożubko – Stryjecka

VII. VOUCHERY UPOMINKOWE

1. W Gabinecie dostępne są vouchery upominkowe, które można nabyć w siedzibie firmy, tj. przy ul. Związku Jaszczurczego 13B na dowolną kwotę.
2. Voucher można wykorzystać na zabiegi fizjoterapeutyczne z oferty Gabinetu.
3. Voucher realizowany jest w godzinach pracy Gabinetu.
4. Zarówno rezerwacja, jak i odwołanie wizyty z voucheru odbywa się na zasadach ogólnych, określonych w §4 Regulaminu.
5. Voucher ważny jest rok od daty zakupu, przez okres 3 miesięcy
6. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
7. Voucher nie łączy się z innymi promocjami/ bonami.

VIII. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala się następujące opłaty:
− za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata wynosi 0,50 gr
− za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej opłata wynosi 0,50 gr
– za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej) opłata wynosi 0 zł. * przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

VI. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

1. Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków publicznych pobierane są od Pacjentów opłaty.
2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określona jest w załączniku do regulaminu organizacyjnego.

XI. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Pacjenta przetwarzane są na zasadach opisanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Obowiązek informacyjny – art. 13 RODO przekazywany jest Pacjentowi podczas pierwszej wizyty jako odrębny dokument.

X. Przepisy porządkowe

1. Na terenie Gabinetu istnieje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, a także zażywania środków odurzających oraz bycia ich jego wpływem oraz palenia wyrobów tytoniowych i wyrobów elektronicznych.
2. Pacjenci przebywający na terenie Gabinetu zobowiązani są do poszanowania mienia będącego jego własnością oraz należącego do innych Pacjentów, jak również do zachowania czystości.
3. W Gabinecie nie świadczy się usług seksualnych. Jakiekolwiek próby namawiania do nich skutkują przerwaniem zabiegu oraz pobraniem od Pacjenta opłaty w wysokości 300 % jego wartości.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania praktyki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów 25.10.2019 dnia 25.2019.
3. Każdy Pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego zasad.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
5. Fizjo On Gabinet Fizjoterapii zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O każdej zmianie Pacjent zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości SMS.

PODPIS ZAŁĄCZNIK: Cennik Świadczeń Fizjoterapeutycznych

Załącznik – Cennik Świadczeń Fizjoterapeutycznych Ustala się następującą wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne:

Lp. Nazwa świadczenia

Wysokość opłaty 1. Osteopatia 180 zł

.

>